De Vereniging Suringar bestaat uit drie organen, namelijk de ledenvergadering, het bestuur en de Raad van Toezicht. Zij verantwoorden zich tegenover elkaar en tegenover de medezeggenschapsraad, het personeel en de ouders/verzorgers over de uitoefening van hun taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden.

De Vereniging Suringar richt zich op drie beleidsterreinen, namelijk kwaliteit, identiteit en continuïteit. Om deze beleidsterreinen te ontwikkelen wordt op beide scholen gewerkt met schoolontwikkelplannen. Deze zijn gebaseerd op de Schoolplannen 2019-2022 en het Strategisch beleidsplan 2019-2022.

Onder de verantwoordelijkheid van de Vereniging vallen twee scholen, namelijk de Emile Weslyschool en de Suringarschool.

De Vereniging Suringar werkt samen met collega-bestuurders in Zuid-Limburg en maakt deel uit van het samenwerkingsverband Maastricht en Heuvelland. Ook wordt samengewerkt met kinderopvangorganisatie MIK.