Missie

De missie van de Vereniging Suringar is het duurzaam in stand houden van kwalitatief hoogstaand protestants-christelijk basisonderwijs in Maastricht en omstreken. De Vereniging zorgt voor onderwijs gebaseerd op een christelijke levensovertuiging, waarbij waarden en normen worden bepaald door het evangelie van Jezus Christus. De Vereniging Suringar biedt een veilige en uitdagende leeromgeving waarin kinderen zich kunnen ontwikkelen tot verantwoordelijke medeburgers.

Visie

Ons onderwijs is geïnspireerd door een christelijke visie op leren, leven en samenleven. Een visie waarin respect, aandacht en liefde voor elkaar en voor elkaars waarden en normen en geloofsovertuiging heel belangrijk zijn. Dit is ook verwoord in ons identiteitsbeleid.

We kiezen nadrukkelijk voor open scholen. Dat wil zeggen dat we onderwijs verzorgen voor iedereen die ongeacht afkomst, culturele identiteit of religie zich aangesproken weet door onze visie. Het is daarbij van groot belang dat onze scholen een veilige en uitdagende leeromgeving zijn waarin kinderen zich optimaal kunnen ontplooien en zich kunnen voorbereiden op een plek in de maatschappij. Als kinderen voor een van onze scholen hebben gekozen dan doen we er alles aan om er voor te zorgen dat ze bij ons op hun plek zitten.

Onze scholen staan midden in de maatschappij. Samenwerking met ouders als opvoedkundige partners is voor ons het uitgangspunt. Zij dragen de eerste verantwoordelijkheid voor de (christelijke) vorming van hun kinderen, en de school mag daarop aansluiten. Ook de samenwerking met de kinderopvang, het voortgezet onderwijs, jeugdhulpverlening en andere betrokken partners is voor ons van groot belang. We hebben gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van onze leerlingen.