Ledenvergadering

De ledenvergadering is het hoogste orgaan binnen de Vereniging Suringar. Zij benoemt het bestuur en de raad van toezicht.

Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar wordt een Algemene Ledenvergadering gehouden. Op deze vergadering wordt door het bestuur, onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording afgelegd over het afgelopen boekjaar. Deze verantwoording gaat vergezeld van een accountantsverklaring.

Daarnaast worden in deze vergadering de begroting, het jaarverslag en het strategisch meerjarenplan van de scholen ter goedkeuring voorgelegd. De jaarstukken worden door de Algemene Ledenvergadering vastgesteld.

Het bestuur is bevoegd om ook gedurende het jaar een Algemene Ledenvergadering te beleggen wanneer het dit nodig acht.

Voor de ledenvergadering zijn wij voortdurend op zoek naar nieuwe leden. Bent u protestants-christelijk en wilt u het protestants-christelijk onderwijs voor Maastricht en omgeving behouden en versterken dan nodigen we u van harte uit om het aanmeldingsformulier in te vullen en dit op te sturen of per e-mail te sturen naar het bestuur.