Ledenvergadering

De ledenvergadering is het hoogste orgaan binnen de Vereniging Suringar. Zij benoemt het dagelijks bestuur en de toezichthouders.

Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar wordt een Algemene Ledenvergadering gehouden waarin onder meer de periodieke bestuursverkiezingen plaatsvinden. Ook wordt op deze vergadering door het verenigingsbestuur, onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording afgelegd over het afgelopen boekjaar. Deze verantwoording gaat vergezeld van een accountantsverklaring.

Daarnaast worden in deze vergadering de begroting, het jaarverslag en het strategisch meerjarenplan van de scholen ter goedkeuring voorgelegd. Het jaarverslag bevat een ledenoverzicht. De jaarstukken worden door de Algemene Ledenvergadering vastgesteld.

Het verenigingsbestuur is bevoegd om ook gedurende het jaar een Algemene Ledenvergadering te beleggen wanneer het dit nodig acht.